Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công an

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:38' 12-04-2013
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 664
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐÀ BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THCS DỒNG NGHÊ

Số: 45/QC-PH/ĐN Đồng Nghê, ngày 4 tháng 10 năm 2012.

QUY CHẾ PHỐI HỢP
Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục
thuộc Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ kế hoạch số 61/KH-BATGT ngày 18/8/2011 của ban an toàn giao thông tỉnh Hòa Bình
Căn cứ công văn số 1639/SGD&ĐT-VP ngày 20/8/2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về việc triển khai tháng ATGT và công tác GDATGT năm học 2011-2012; kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 29/8/2011 của ban an toàn giao thông huyện Đà Bắc.
Căn cứ Quy chế số 557/QC-PGD&ĐT-CA, ngày 9/11/2010 của PGD&ĐT và công an huyện về phối hợp thực hiện TT liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại địa phương;
Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê cụ thể như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định những nội dung và biện pháp để thực hiện công tác phối hợp giữa Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê
2. Quy chế được áp dụng đối với Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê.
Điều 2. Nguyên tắc, nội dung phối hợp
1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan; trong đó, trách nhiệm của Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê. là nòng cốt.
2. Nội dung công tác phối hợp gồm: Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo.
3. Công tác phối hợp giữa hai bên được thống nhất thực hiện , căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong nhà trường cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời, có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 3. Nhiệm vụ của Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê:
a) Quán triệt nội dung thông tư số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA và qui chế phối hợp này đến tất cả người học và cán bộ, giáo viên, nhân viên.
b) Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
c) Chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, và tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị; nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.
d) Có kế hoạch cụ thể và chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan Công an